ฝ่ายวิชาการ
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Division of Academic Affairs,
Faculty of Medicine, Chulalongkorn University

Academic Course Year 5
Academic Course Year 5

กำหนดการเรียนของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2559

Download : http://acad.md.chula.ac.th/upload/data/upload1494734990.pdf


กำหนดการเรียนของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2560

Download : http://acad.md.chula.ac.th/upload/data/upload1494735020.pdf


กำหนดการเรียนของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2561

Download : http://acad.md.chula.ac.th/upload/data/upload1535356817.pdf


กำหนดการเรียนของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2562

Download : http://acad.md.chula.ac.th/upload/data/upload1553068693.pdf


กำหนดการเรียนของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2563

Download : http://acad.md.chula.ac.th/upload/data/upload1580098799.pdf


กำหนดการเรียนของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2564

Download : http://acad.md.chula.ac.th/upload/data/upload1636080262.pdf


กำหนดการเรียนของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2565

Download : http://acad.md.chula.ac.th/upload/data/upload1695697813.pdf


กำหนดการเรียนของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2566

Download : http://acad.md.chula.ac.th/upload/data/upload1695702114.pdf