ฝ่ายวิชาการ
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Division of Academic Affairs,
Faculty of Medicine, Chulalongkorn University

Academic Course Year 3
Academic Course Year 3

กำหนดการเรียนของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3  ปีการศึกษา 2560

Download : http://acad.md.chula.ac.th/upload/data/upload1502425027.pdf


กำหนดการเรียนของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3  ปีการศึกษา 2561

Download : http://acad.md.chula.ac.th/upload/data/upload1530838122.pdf


กำหนดการเรียนของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3  ภาคต้น  ปีการศึกษา 2562

Download : http://acad.md.chula.ac.th/upload/data/upload1580097642.pdf


กำหนดการเรียนของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3  ภาคปลาย  ปีการศึกษา 2562

Download : http://acad.md.chula.ac.th/upload/data/upload1580098767.pdf


กำหนดการเรียนของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3  ภาคต้น  ปีการศึกษา 2563

Download : http://acad.md.chula.ac.th/upload/data/upload1596159609.pdf


กำหนดการเรียนของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3  ภาคปลาย  ปีการศึกษา 2563

Download : http://acad.md.chula.ac.th/upload/data/upload1636079167.pdf


กำหนดการเรียนของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3  ภาคต้น  ปีการศึกษา 2564

Download : http://acad.md.chula.ac.th/upload/data/upload1636079275.pdf


กำหนดการเรียนของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3  ภาคปลาย  ปีการศึกษา 2564

Download : http://acad.md.chula.ac.th/upload/data/upload1636079346.pdf


กำหนดการเรียนของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3  ภาคต้น  ปีการศึกษา 2565

Download : http://acad.md.chula.ac.th/upload/data/upload1695697549.pdf


กำหนดการเรียนของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3  ภาคปลาย  ปีการศึกษา 2565

Download : http://acad.md.chula.ac.th/upload/data/upload1695697646.pdf


กำหนดการเรียนของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3  ภาคต้น  ปีการศึกษา 2566

Download : http://acad.md.chula.ac.th/upload/data/upload1695701920.pdf


กำหนดการเรียนของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3  ภาคปลาย  ปีการศึกษา 2566

Download : http://acad.md.chula.ac.th/upload/data/upload1695701963.pdf