ฝ่ายวิชาการ
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Division of Academic Affairs,
Faculty of Medicine, Chulalongkorn University

Academic Course Year 4
Academic Course Year 4

กำหนดการเรียนของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559

Download : http://acad.md.chula.ac.th/upload/data/upload1494735044.pdf


กำหนดการเรียนของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560

Download : http://acad.md.chula.ac.th/upload/data/upload1494735060.pdf


กำหนดการเรียนของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

Download : http://acad.md.chula.ac.th/upload/data/upload1535356795.pdf


กำหนดการเรียนของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

Download : http://acad.md.chula.ac.th/upload/data/upload1553068679.pdf


กำหนดการเรียนของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

Download : http://acad.md.chula.ac.th/upload/data/upload1580098787.pdf


กำหนดการเรียนของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

Download : http://acad.md.chula.ac.th/upload/data/upload1636080213.pdf


กำหนดการเรียนของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

Download : http://acad.md.chula.ac.th/upload/data/upload1695697824.pdf


กำหนดการเรียนของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566

Download : http://acad.md.chula.ac.th/upload/data/upload1695702046.pdf