ฝ่ายวิชาการ
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Division of Academics Affairs,
Faculty of Medicine, Chulalongkorn University

งานทะเบียนและประมวลผล คณะแพทยศาสตร์

สำนักบริหารวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กสพท

คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาฯ

สภากาชาดไทย

Institute of Medical Education Accreditation

"ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตน เป็นที่สอง
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ เป็นกิจที่หนึ่ง
ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศ จะตกแก่ท่านเอง
ถ้าท่านทรงธรรมแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์"