ฝ่ายวิชาการ
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Division of Academic Affairs,
Faculty of Medicine, Chulalongkorn University

Academic Course Year 6
Academic Course Year 6

กำหนดการเรียนของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559

Download : http://acad.md.chula.ac.th/upload/data/upload1494735876.pdf


กำหนดการเรียนของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560

Download : http://acad.md.chula.ac.th/upload/data/upload1494735935.pdf


กำหนดการเรียนของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561

Download : http://acad.md.chula.ac.th/upload/data/upload1580111528.pdf


กำหนดการเรียนของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562

Download : http://acad.md.chula.ac.th/upload/data/upload1580111209.pdf


กำหนดการเรียนของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563

Download : http://acad.md.chula.ac.th/upload/data/upload1580111222.pdf


กำหนดการเรียนของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564

Download : http://acad.md.chula.ac.th/upload/data/upload1636080331.pdf