ฝ่ายวิชาการ
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Division of Academic Affairs,
Faculty of Medicine, Chulalongkorn University

ข้อมูลการติดต่อ
Contact Information

ฝ่ายวิชาการ

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ตึกอานันทมหิดล ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Tel: 02-252-2702, 02-256-4454, 02-256-4478, 02-256-4494

Fax: 02-256-4494 ต่อ 129

Email: aamdcu@gmail.com