ฝ่ายวิชาการ
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Division of Academic Affairs,
Faculty of Medicine, Chulalongkorn University

Academic Course Year 2
Academic Course Year 2

กำหนดการเรียนของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2  ปีการศึกษา 2560

Download : http://acad.md.chula.ac.th/upload/data/upload1502425016.pdf


กำหนดการเรียนของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2  ปีการศึกษา 2561

Download : http://acad.md.chula.ac.th/upload/data/upload1535356615.pdf


กำหนดการเรียนของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2  ปีการศึกษา 2562

Download : http://acad.md.chula.ac.th/upload/data/upload1580097750.pdf


กำหนดการเรียนของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2  ปีการศึกษา 2563

Download : http://acad.md.chula.ac.th/upload/data/upload1596159588.pdf


กำหนดการเรียนของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2  ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563

Download : http://acad.md.chula.ac.th/upload/data/upload1636078284.pdf


กำหนดการเรียนของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2  ภาคต้น ปีการศึกษา 2564

Download : http://acad.md.chula.ac.th/upload/data/upload1636078409.pdf


กำหนดการเรียนของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2  ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564

Download : http://acad.md.chula.ac.th/upload/data/upload1636078440.pdf


กำหนดการเรียนของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2  ปีการศึกษา 2565

Download : http://acad.md.chula.ac.th/upload/data/upload1695697262.pdf


กำหนดการเรียนของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2  ปีการศึกษา 2565

Download : http://acad.md.chula.ac.th/upload/data/upload1695701776.pdf