ฝ่ายวิชาการ
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Division of Academic Affairs,
Faculty of Medicine, Chulalongkorn University

Academic Course Year 1
Academic Course Year 1

กำหนดการเรียนของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 1  ภาคต้น  ปีการศึกษา 2560

Download : http://acad.md.chula.ac.th/upload/data/upload1502424695.pdf


กำหนดการเรียนของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 1  ภาคปลาย  ปีการศึกษา 2560

Download : http://acad.md.chula.ac.th/upload/data/upload1580111876.pdf


กำหนดการเรียนของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 1  ภาคต้น  ปีการศึกษา 2561

Download : http://acad.md.chula.ac.th/upload/data/upload1530838592.pdf


กำหนดการเรียนของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 1  ภาคปลาย  ปีการศึกษา 2561

Download : 


กำหนดการเรียนของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 1  ภาคต้น  ปีการศึกษา 2562

Download : http://acad.md.chula.ac.th/upload/data/upload1580112095.pdf


กำหนดการเรียนของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 1  ภาคปลาย  ปีการศึกษา 2562

Download : http://acad.md.chula.ac.th/upload/data/upload1580112147.pdf


กำหนดการเรียนของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 1  ภาคต้น  ปีการศึกษา 2563

Download : http://acad.md.chula.ac.th/upload/data/upload1636077650.pdf


กำหนดการเรียนของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 1  ภาคปลาย  ปีการศึกษา 2563

Download : http://acad.md.chula.ac.th/upload/data/upload1636077750.pdf


กำหนดการเรียนของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 1  ภาคต้น  ปีการศึกษา 2564

Download : http://acad.md.chula.ac.th/upload/data/upload1636077858.pdf


กำหนดการเรียนของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 1  ภาคปลาย  ปีการศึกษา 2564

Download : http://acad.md.chula.ac.th/upload/data/upload1636078031.pdf


กำหนดการเรียนของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 1  ภาคต้น  ปีการศึกษา 2565

Download : http://acad.md.chula.ac.th/upload/data/upload1695695653.pdf


กำหนดการเรียนของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 1  ภาคปลาย  ปีการศึกษา 2565

Download : http://acad.md.chula.ac.th/upload/data/upload1695695782.pdf


กำหนดการเรียนของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 1  ภาคต้น  ปีการศึกษา 2566

Download : http://acad.md.chula.ac.th/upload/data/upload1695701561.pdf


กำหนดการเรียนของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 1  ภาคปลาย  ปีการศึกษา 2566

Download : http://acad.md.chula.ac.th/upload/data/upload1695701654.pdf