ฝ่ายวิชาการ
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Division of Academics Affairs,
Faculty of Medicine, Chulalongkorn University

ข่าวสารและประกาศ
News & Announcement

<< ย้อนกลับ

รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQs) ขั้นตอนที่ 3 ด้วยข้อสอบกลางของ ศรว. สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ.2564 (ปีการศึกษา 2563) ครั้งที่ 1/2564


Image title