ฝ่ายวิชาการ
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Division of Academics Affairs,
Faculty of Medicine, Chulalongkorn University

ข่าวสารและประกาศ
News & Announcement

<< ย้อนกลับ

การใช้ผลการสอบอัตนัยประยุกต์ของศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมทดแทนการประเมินทักษะทางปัญญาขั้นสูงในการประเมินเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต


Image title