ฝ่ายวิชาการ
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Division of Academics Affairs,
Faculty of Medicine, Chulalongkorn University

ข่าวสารและประกาศ
News & Announcement

<< ย้อนกลับ

กำหนดการสอบเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ขั้นตอนที่ 1, ขั้นตอนที่ 2, ขั้นตอนที่ 3 และการสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQs) ประจำปี 2560 - 2561 (ปีการศึกษา 2560)


Image title