ฝ่ายวิชาการ
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Division of Academics Affairs,
Faculty of Medicine, Chulalongkorn University

ข่าวสารและประกาศ
News & Announcement

<< ย้อนกลับ

ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้สอบผ่าน การสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQs) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2560 (ไม่มีผู้สอบผ่าน)


Image title