ฝ่ายวิชาการ
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Division of Academics Affairs,
Faculty of Medicine, Chulalongkorn University

ข่าวสารและประกาศ
News & Announcement

<< ย้อนกลับ

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ การสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQs) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2564-2565 (2564) ครั้งที่ 2


Image title