ฝ่ายวิชาการ
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Division of Academics Affairs,
Faculty of Medicine, Chulalongkorn University

ข่าวสารและประกาศ
News & Announcement

<< ย้อนกลับ

เรื่อง การรับสมัครสอบ MEQs สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ (ครั้งที่ 2) ปีการศึกษา 2564 (พ.ศ. 2565)


Image title


Image title

Image title