ฝ่ายวิชาการ
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Division of Academics Affairs,
Faculty of Medicine, Chulalongkorn University

Academic Course Level 1
Academic Course Level 1

กำหนดการเรียนของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 1  ภาคต้น  ปีการศึกษา 2560

Downlond : http://acad.md.chula.ac.th/upload/data/upload1502424695.pdf


กำหนดการเรียนของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 1  ภาคปลาย  ปีการศึกษา 2560

Downlond : 


กำหนดการเรียนของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 1  ภาคต้น  ปีการศึกษา 2561

Downlond : http://acad.md.chula.ac.th/upload/data/upload1530838592.pdf


กำหนดการเรียนของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 1  ภาคปลาย  ปีการศึกษา 2561

Downlond :